โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคนิคน่าน อบรมความปลอดภัย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคนิคน่าน อบรมความปลอดภัย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 28 สิงหาคม 2561 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมอบรมโครงการติดตามความก้าวหน้าความปลอดภัยในโรงฝึกปฏิบัติการ ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน
ระหว่างวันที่ 27 - 28 สิงหาคม 2561 ณ วิทยาลัยเทคนิคน่าน และ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ บุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ ได้เข้าร่วมอบรมติดตามความก้าวหน้าการสร้างความตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา