โลโก้เว็บไซต์ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 17 ตุลาคม 2561 โดย นิพนธ์บุคคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมโครงการหุ่นยนต์แขนกลระบบอัตโนมัติเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเกษตร ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร
วันอังคารที่ 16 ตุลาคม 2561 ณ สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมสนับสนุน กรุงเทพมหานคร อาจารย์ศุภกาล ตุ้ยเต็มวงศ์ และอาจารย์ลีรวัฒน์ สุภารัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตร เตรียมวิศวกรรมศาสตร์และ หลักสูตร...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา