โลโก้เว็บไซต์ ตวศ.-ตถส.สะพานแขวน เขื่อนแม่กวง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ตวศ.-ตถส.สะพานแขวน เขื่อนแม่กวง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 ตุลาคม 2561 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรม และ สถาปัตยกรรม ร่วมกันบริการวิชาการภาครัฐและชุมชน ในการออกแบบปรัปปรุงภูมิทัศน์สะพานแขวน เขื่อนแม่กวง จ.เชียงใหม่
วันพฤหัสบดีที่ 18 ตุลาคม 2561 ณ สะพานแขวนเขื่อนแม่กวง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่  อาจารย์อลงกต  สุคำวัง อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ พร้อมด้วย อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันท...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา