โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรนวัตกรรมอาหารเข้ารอบชิงชนะเลิศFood Innovation Contest 2019 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรนวัตกรรมอาหารเข้ารอบชิงชนะเลิศFood Innovation Contest 2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัลชนะเลิศ​ รอบรองชนะเลิศ​ ระดับภูมิภาค ในการแข่งขัน Food Innovation Contest 2019
วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ และ อาจารย์ณัฐธินี ทรายแก้ว อาจารย์ประจำหลักสูตรการผลิตและนัวตกรรมอาหาร เป็นผู้ควบคุมและ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา