โลโก้เว็บไซต์ 3mechaบริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

3mechaบริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 22 กุมภาพันธ์ 2562 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ เรียนรู้นอกห้องเรียน ที่บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน
วันศุกร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. ที่  บริษัท ฟูจิคูระประเทศไทย จำกัด นิคมอุตสาหกรรม จังหวัดลำพูน  หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยเทคโนโล...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา