โลโก้เว็บไซต์ โปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงาน Food Innovation Contest 2019 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงาน Food Innovation Contest 2019

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 28 มิถุนายน 2562 โดย นิพนธ์นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร คว้ารางวัลโปสเตอร์ยอดเยี่ยม ในงาน Food Innovation Contest 2019
วันที่ 14 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง Grand hall 203 ชั้น 2 ไบเทค กรุงเทพฯ นักศึกษาหลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯ @ทีม ผำ ผ่ำ ผ้ำ


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา