โลโก้เว็บไซต์ อาหารการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการโรงอาหาร | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อาหารการยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการโรงอาหาร

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 กรกฎาคม 2562 โดย นิพนธ์หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดโครงการ การยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการโรงอาหาร มทร.ล้านนา
วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมสารภี C2-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด หลักสูตรการผลิตและนวัตกรรมอาหาร จัดโครงการ “การยกระดับคุณภาพผู้ประกอบการโรงอาหารมหาวิทยาลั...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา