โลโก้เว็บไซต์ ศึกษาดูงานบ้านพักแม่ริมเชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ศึกษาดูงานบ้านพักแม่ริมเชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 กรกฎาคม 2562 โดย นิพนธ์เด็กเตรียมสถาปัตย์ ศึกษาดูงานนอกสถานที่ ณ บ้านพักอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
วันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2562 ณ บ้านพักอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ อาจารย์วีระศักดิ์ สวนจันทร์ หัวหน้าหลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาเตรียมสถาป...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา