โลโก้เว็บไซต์ สถาปัตย์ดูงานเชียงใหม่ไลท์คอนสตรักชั่น จำกัด | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

สถาปัตย์ดูงานเชียงใหม่ไลท์คอนสตรักชั่น จำกัด

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 7 สิงหาคม 2562 โดย นิพนธ์เด็กเตรียมถาปัตย์ ศึกษาดูงานการใช้วัสดุจากธรรมชาติ ณ บริษัท เชียงใหม่ไลท์คอนสตรักชั่น จำกัด
วันพุธที่ 7 สิงหาคม 2562 เวลา 9.00 น.- 11.00 น. ณ บริษัท เชียงใหม่ไลท์คอนสตรักชั่น จำกัด หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์นำนักศึกษา ออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ ในรายวิชา ประมวลความรู้ทางสถาปัต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา