โลโก้เว็บไซต์ ดูงานหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ดูงานหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 8 สิงหาคม 2562 โดย นิพนธ์เด็กเตรียมสถาปัตย์ ศึกษาดูงานหอคำหลวง อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่
วันที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 น.- 15.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ จ.เชียงใหม่ หลักสูตรเตรียมสถาปัตยกรรมศาสตร์ นำนักศึกษาออกศึกษาดูงานนอกสถานที่ เป็นส่วนหนึ่งในรายวิชา สาระทางสถาปัตยกรรม


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา