โลโก้เว็บไซต์ ผู้บริหารมทร.ล้านนาเข้าพบผู้ว่าลำพูน  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ผู้บริหารมทร.ล้านนาเข้าพบผู้ว่าลำพูน

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 24 ตุลาคม 2562 โดย นิพนธ์ผู้บริหาร มทร.ล้านนา เข้าพบ ผู้ว่าฯลำพูน หารือการนำองค์ความรู้ทางวิชาการช่วยแก้ปัญหาของภาครัฐและแสดงความยินในที่เข้ารับตำแหน่ง
วันที่ 24 ตุลาคม 2562 รองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เข้าพบนายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา