โลโก้เว็บไซต์ พบนายอำเภอดอยสะเก็ด-นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พบนายอำเภอดอยสะเก็ด-นายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 26 พฤศจิกายน 2562 โดย นิพนธ์ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยผู้บริหารเข้าพบปะกับนายอำเภอดอยสะเก็ดและนายกเทศมนตรีตำบลเชิงดอย
วันอังคารที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายนพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ พร้อมด้วยผู้บริหาร เดินทางเข้าพบนายอรรถชา กัมปนาถแสนยากร นายอำเภอดอยสะเก็ด และทีมผู้บริหารอำ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา