โลโก้เว็บไซต์ วันเด็กแห่งชาติ 2563 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วันเด็กแห่งชาติ 2563

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 16 มกราคม 2563 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา เข้าร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2563
วันเสาร์ที่ 11 มกราคม 2563 ณ เทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นักศึกษาและบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ระดับ ปวช. ระดับปริญญาตรี ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา