โลโก้เว็บไซต์ ทดสอบร่างกาย วทส. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ทดสอบร่างกาย วทส.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดกิจกรรมทดสอบร่างกายเพื่อประเมินผลสุขภาพของบุคลากร วทส.
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ โถงอาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการทดสอบร่างกายบุคลากร วิทยาลัยฯ โดยมีกิจกรรม อาทิ การบีบมือด้วยเครื...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา