โลโก้เว็บไซต์ พัฒนาหลักสูตร14มค63 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

พัฒนาหลักสูตร14มค63

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 17 มกราคม 2563 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
วันอังคารที่ 14 มกราคม 2563 ณ ห้องประชุมสารภี อาคาร C2 นวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา จัดโครงการพัฒนาหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา