โลโก้เว็บไซต์ ประกันระดับคณะ 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกันระดับคณะ 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปี 2562
วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม S1-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ และหลักสูต...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา