โลโก้เว็บไซต์ รับมอบเครื่องจักรฟูจิคูระ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รับมอบเครื่องจักรฟูจิคูระ

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 4 ธันวาคม 2563 โดย นิพนธ์หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับมอบเครื่องจักร จากบริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
วันศุกร์ที่ 4 ธันวาคม 2563 ณ บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท ฟูจิคูระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลบ้...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา