โลโก้เว็บไซต์ ประกันคุณภาพ 2558 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ประกันคุณภาพ 2558

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยความร่วมมือของบริษัทสยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ปวส.
วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยความร่วมมือของบริษัทสยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการอบรมพัฒนาวิชาการข...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา