โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยความร่วมมือของบริษัทสยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ปวส. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยความร่วมมือของบริษัทสยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการอบรมเรื่อง การเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ปวส.

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 15 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 516 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 13 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยความร่วมมือของบริษัทสยามมิชลิน จำกัด จัดโครงการอบรมพัฒนาวิชาการของครูพี่เลี้ยงโรงเรียนในโรงงานที่ศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา เรื่อง "การเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาหลักสูตร ปวส."

ซึ่งได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา ขาวเหลือง และผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราณี ประวิชพราหมณ์ มาเป็นวิทยากรให้คำแนะนำถึงระบบงานประกัน การวางระบบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานคู่มือการประกันคุณภาพระดับอาชีวศึกษา

โดยมีคณะทำงานของวิทยาลัยฯ ระดับ ปวส. เข้ารับฟัง และซักซ้อมการทำระบบงานประกันให้มีคุณภาพและเป็นมาตรฐาน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา