โลโก้เว็บไซต์ 27 ธันวาคม 2564 (เครือข่าย ม.ราชมงคลMOU ร่วมกับวว.) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

27 ธันวาคม 2564 (เครือข่าย ม.ราชมงคลMOU ร่วมกับวว.)

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 27 ธันวาคม 2564 โดย นิพนธ์มทร.ล้านนา พร้อม ม.ราชมงคล 8 แห่ง จับมือ วว. สร้างเครือข่ายทางวิชาการ ร่วมกันพัฒนากำลังคนขับเคลื่อนอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ
         วันที่  27 ธันวาคม 2564  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา