โลโก้เว็บไซต์ รก.อธิการบดีเข้าพบผู้บริหารกระทรวง | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รก.อธิการบดีเข้าพบผู้บริหารกระทรวง

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 โดย นิพนธ์รก.อธิการบดี มทร.ล้านนา เดินทางเข้าหารือข้อราชการการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยและมอบผลิตภัณฑ์ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา แด่ผู้บริหารกระทรวงต่างๆ เนื่องในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่
 วันที่ 29 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล(มทร.) ล้านนา และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยฯ เดินทางเข้าหารือแ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา