โลโก้เว็บไซต์ รางวัลหน่วยวิจัยและนักวิจัยดีเด่น | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

รางวัลหน่วยวิจัยและนักวิจัยดีเด่น

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มกราคม 2565 โดย นิพนธ์รางวัลหน่วยวิจัยและนักวิจัยดีเด่น
     คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาพิษณุโลก ของแสดงความยินดีกับหน่วยวิจัยและนักวิจัยทุกท่านที่ได้รับรางวัลและโล่ประกาศเกียรติคุณการยกย่องและเชิดชูเกียรติ ต่างๆโดยมี ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา