โลโก้เว็บไซต์ ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 30 ธันวาคม 2564 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565
วันพฤหัสบดีที่ 30 ธันวาคม 2564 ณ ศาลาราชมงคล มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ และคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ 2565 ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา