โลโก้เว็บไซต์ โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ

เผยแพร่เมื่อ : เสาร์ 5 กุมภาพันธ์ 2565 โดย นิพนธ์หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยฯ จัดโครงการสร้างนักพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านเกษตรอัจฉริยะ (Smart Farm)
วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ห้องประชุมอาคาร S1-507 วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด หลักสูตรวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ร่วมกับสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาห...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา