โลโก้เว็บไซต์ ซักซ้อมประกันคุณภาพ 1 สิงหาคม 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ซักซ้อมประกันคุณภาพ 1 สิงหาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดอบรมเรื่องการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ
วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม 2559 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ดวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้จัดอบรมเรื่องการซักซ้อมและเตรียมความพร้อมระบบประกันคุณภาพ...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา