โลโก้เว็บไซต์ คีนันเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ 5 สิงหาคม 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

คีนันเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ 5 สิงหาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ : อาทิตย์ 7 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์สถาบันคีนันแห่งเอเซีย เข้าเยี่ยมชมและประเมินผลสัมฤทธิ์รูปแบบการจัดการเรียนการสอนร่วมกับสถานประกอบการ RL TVET HUB
วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ที่ ห้องประชุมอธิการบดี มทร.ล้านนา , ห้องประชุมสารภี นว.202 และโรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน 2 และ 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ดรองศาสตราจารย...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา