โลโก้เว็บไซต์ โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 4 สิงหาคม 2559 โดย นิพนธ์บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส่งเสริมบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม (วทน.) Talent Mobility
ระหว่างวันที่ 1 - 3 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายบุคลากรวิทยาลัยฯ ได้แก่ อาจารย์ประเสริฐ  ลือโขง และอาจารย์กิตติ เอี่ยมเปรมจิต ได้เข้าร่วมดำเนินงานโครงการส...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา