โลโก้เว็บไซต์ งานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

งานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 22 กันยายน 2565 โดย นิพนธ์วิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมเปิดงานเวทีวิชาการนวัตกรรมสะเต็มศึกษาขั้นพื้นฐานแห่งชาติ ครั้งที่ 2
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 ณ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เชียงใหม่  อ.สมภพ พัดจาด หัวหน้าโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯ พร้อมด้วยตัวแทนอาจารย์ประจำหลักสูตร นำนักศึกษาวิทยาลัยฯ ชั้นปีที่ 2 -...


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา