โลโก้เว็บไซต์ ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 23 มิถุนายน 2559 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 656 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ขอเชิญชวน อาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูล Access Engineering  

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐๑๒.๐๐ . ห้องปฏิบัติการ VIRTUAL DESKTOP LAB    ชั้น อาคารห้องสมุด 
สามารถลงทะเบียนการเข้าร่วมอบรมได้ที่ http://goo.gl/forms/c1z3AUxvp2jRQi3w2 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  นางสาวสุพิศ ทองซัง โทรศัพท์ ๐๕-๓๙๒๑-๔๔๔ ต่อ ๑๓๓๒
ที่มา : งานห้องสมุด สวส.มทร.ล้านนา 

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา