โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 21 มิถุนายน 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน 2559 เวลา 9.30 - 13.00 น. ณ ห้องประชุมสารภี นว.202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ได้ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น ในโอกาสเข้าศึกษาดูงาน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์จากการพัฒนาองค์กรด้วยการจัดการความรู้ นำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน และเพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างองค์กร

ในการนี้  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุบงกช  โตไพบูลย์ , อาจารย์ประเสริฐ  ลือโขง , อ.สมภพ  พัดจาด และอาจารย์วัชรัตน์ ถมทอง ได้ให้ต้อนรับผู้บริหารฯ ทางคณะได้เน้นการศึกษาดูงานโครงสร้างการบริหารหลักสูตรในระดับปริญญาตรีและการจัดการเรียนการสอน รวมไปถึงการเดินเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการต่างๆ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา