โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ส่งนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 9 เมษายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 205 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม - 6 เมษายน 2562 ณ Chongqing Technology and Business University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน

หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ นำนักศึกษาเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเพื่อเรียนรู้วัฒนธรรมและภาษาจีน ณ Chongqing Technology and Busuness University (CTBU) สาธารณรัฐประชาชนจีน ประจำปีการศึกษา 2562 

โดยได้รับความร่วมมือและประสานงานอย่างดีจากงานวิเทศน์สัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา โดยมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ได้แก่ นส. ชยานิษฐ์ ภิญโญสิริวัฒน์ , นส. นิรัณญาน์ สานุ และ นส. ศรัญญา ไทยยันโต นักศึกษาหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ชั้นปีที่ 1 และปีที่ 3 

โดยการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ เป็นประโยชน์แก่นักศึกษาและเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เรียนรู้วัฒนธรรมในต่างประเทศร่วมกับนักศึกษาจากประเทศอาเซียนและชาติตะวันตก อีกทั้งเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าใจในวัฒนธรรมต่างชาติซึ่งเกิดจากการเรียนรู้เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อเป็นแนวทางในการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี หรือ เรียนภาษาจีน ซึ่งผู้สนใจ สามารถสมัครเรียนได้ โดย มหาลัยฯ CTBU มีทุนสนับสนุนสำหรับผู้ที่สนใจ ทั้งในส่วนการเรียนภาษาจีน และระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี ปริญญาโท)

โดยมีอาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ อาจารย์ประจำหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ เป็นผู้ควบคุมและดูแลนักศึกษาในครั้งนี้

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : อาจารย์กาญจนา ใบวุฒิ ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา