โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรจาก สอศ.) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรจาก สอศ.)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2623 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์ (หลักสูตรจาก สอศ.)

ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ชื่อ-นามสกุล

นายวัชรัตน์  ถมทอง

ตำแหน่ง

อาจารย์ 

การศึกษา

Master in Organic Agriculture

ความชำนาญ

การวิจัยทางเกษตรอินทรีย์

เบอร์โทรศัพท์

053-266518 ต่อ 2001

อีเมล

wacharat@hotmail.com

เล่มหลักสูตร ดาวน์โหลดที่นี่ ===> หลักสูตร ปวช.เมคคาทรอนิกส์


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา