โลโก้เว็บไซต์ วิทยบริการฯ ร่วมบรรยายฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการปรับพื้นฐานฯ นศ.เตรียมวิศวะฯ วทส.  | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยบริการฯ ร่วมบรรยายฯ เทคโนโลยีสารสนเทศ โครงการปรับพื้นฐานฯ นศ.เตรียมวิศวะฯ วทส.

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 29 พฤษภาคม 2562 โดย ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด จำนวนผู้เข้าชม 788 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

     วานนี้ (อังคาร ที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒) ระหว่าง เวลา ๑๓.๐๐ น. ถึง เวลา ๑๗.๐๐ น. ตัวแทนบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (สวส.มทร.ล้านนา) ร่วมโครงการเรียนปรับพื้นฐานและเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรม นักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ จัดขึ้น ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) จ.เชียงใหม่ มีนักศึกษาเข้าร่วมฯ กว่า ๑๒๐ คน โดยกิจกรรมของโครงการฯ เป็นการแบ่งฐานปฏิบัติการเรียนรู้ต่างๆ ประกอบ ๑.กลุ่มวิชาศึกษาทั่วไป คือ ฐานภาษาอังกฤษ  ฐานคณิตศาสตร์ และ ฐานวิทยาศาสตร์ ๒.กิจกรรมฐานปฏิบัติการเรียนรู้บูรณาการ คือ ฐานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและศิลปวัฒนธรรม ฐานศาสตร์พระราชาและเศรษฐกิจพอเพียง ฐานกิจกรรมสโมสรนักศึกษา ฐานกิจกรรมสร้างเสริมคุณภาพชีวิต และ ฐานเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นฐานการเรียนในความรับผิดชอบของสำนักวิทยบริการฯ เป็นลักษณะการบรรยายให้ความรู้ รายละเอียดกิจกรรมฯ เกี่ยวกับภาพรวมของหน่วยงาน ,ช่องทางการติดต่อสื่อสารที่กลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่ายผ่านสื่อสังคมออนไลน์ (Socail Media) ,การให้บริการระบบอินเทอร์เน็ตไร้สาย (WIFI)  ,การค้นหารหัสผู้ใช้และรหัสผ่าน ,การเปลี่ยน Password ,คู่มือบริการสารสนเทศ ,การใช้งานระบบ E-mail สำหรับนักศึกษา  ,การดาวน์โหลดซอฟท์แวร์ลิขสิทธิ์ , การใช้งาน VPN ,การใช้งานห้องสมุด ,วิธีการสืบค้นหาหนังสือ ,สิทธิการยืมและคืนหนังสือ ,RCDL ,การใช้งาน Tell Me More  ,ระบบ E-Learning ,บริการห้องสำหรับนักศึกษา รวมถึงการใช้งานระบบทะเบียนกลาง ,หลักสูตรและแผนการเรียน ,การลงทะเบียน ,SIS RMUTL ,ระบบทะเบียนกลาง, เป็นต้น

ชมภาพกิจกรรมเพิ่มเติม...คลิก

ข่าว : ณัฏฐ์พัฒน์ คนมีฉลาด กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนา
ภาพ : เวธน์วิวัฒน์ เชื้อไทย ,ชัชวาลย์ ศะศิวนิชย์ กลุ่มงานบริการสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้ สวส.มทร.ล้านนาออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา