โลโก้เว็บไซต์ งานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเข้าแถวและปรับบุคลิกภาพนักศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

งานหอพักนักศึกษา วิทยาลัยฯ จัดกิจกรรมเข้าแถวและปรับบุคลิกภาพนักศึกษาโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 24 มิถุนายน 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 421 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันจันทร์ ที่ 24 มิถุนายน 2562 ณ สนามกีฬาชั่วคราว มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

อาจารย์สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน หัวหน้างานหอพักนักศึกษา พร้อมด้วยอาจารย์ประจำหอพัก ร่วมกันดำเนินการจัดกิจกรรมการเข้าแถว สำรวจและปรับบุคลิกภาพของนักศึกษา ระดับ ปวช.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาเทคโนโลยี ทุกชั้นปี

เพื่อเป็นการพัฒนาบุคลิกภาพที่ดีของนักศึกษา โดยได้จัดกิจกรรมในช่วงเวลา 07.45 น. - 08.15 น. (3 สัปดาห์ ต่อ 1 ครั้ง) รวมไปถึงการแจ้งข้อมูลข่าวสารที่สำคัญของทางวิทยาลัยฯ  ซึ่งงานหอพักฯ ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของบุคลิกภาพที่ดี คือ การมีลักษณะเด่นทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา และพฤติกรรมต่างๆ ของนักศึกษา ที่จะปรากฏออกมาให้ผู้อื่นได้มองเห็น

พร้อมกันนี้ อาจารย์ประจำหอพักยังได้ให้ความรู้ความเข้าใจ และข้อแนะนำแก่นักศึกษา ในเรื่องของมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีระเบียบวินัยต่อชีวิต เป็นคนดีของสังคมและครอบครัว มีมารยาทงาม การแต่งกายสะอาดเรียบร้อย เหมาะสมต่อกาลเทศะและสถานที่

ข่าวโดย : งานประชาสัมพัน์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : อ.กัมปนาท ปาวิน / อ.พิมสกาว มั่นขันธ์
ขอบคุณภาพจาก : ทีมงานหอพักนักศึกษา วทส.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา