โลโก้เว็บไซต์ เด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ChiangMai Robot Game 2019 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เด็กเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขัน ChiangMai Robot Game 2019 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 1 กรกฎาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1141 คน

(1) ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 28 - 30  มิถุนายน 2562 ณ ศูนย์การค้าพันธุ์ทิพย์ เชียงใหม่

บริษัท เอ็ดดูเคติค คอร์ปอเรชั่น จำกัด ร่วมกับ ศูนย์การค้าพันทิพย์ จังหวัดเชียงใหม่ และองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดให้มีการแข่งขัน Chiang Mai Robot Game 2019 ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อดิศร กวาวสิบสาม หัวหน้าหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ และ อาจารย์สิทธิศักดิ์  ยี่ยวน อาจารย์ประจำสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ได้นำนักศึกษาชั้นปีที่ 2 เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการทีมจัดการแข่งขัน 

และเพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้ และประสบการณ์ทางด้านเทคโนโลยีหุ่นยนต์และระบบอัตโนมัติ เพื่อต่อยอดในการเพิ่มพูนความรู้ในการศึกษาในระดับสูงขึ้น และเพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ต่อไป

นักศึกษา ระดับ ปวช.2 จำนวน 15 คน ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการจัดการแข่งขันในครั้งนี้

1. นายณชนก             มูล​พุ่ม​สาย          แผนการเรียน เครื่องกล
2. นายอิทธิพล             ไชยสกุล          แผนการเรียน เครื่องกล
3. นายณพีพัฒน์          เดือนดาว          แผนการเรียน เครื่องกล
4. นายวิชชากร            ชัยแก้ว            แผนการเรียน เครื่องกล
5. นายจุนเจือ             บุตตะกุล           แผนการเรียน เครื่องกล
6. นางสาวคคนางค์       กำพลวิญญ์      แผนการเรียน เครื่องกล
7. นายพิริยะ              ดิษฐเนตร          แผนการเรียน เครื่องกล
8. นายภควัต              กันตะกะนิษฐ์     แผนการเรียน เครื่องกล
9. นายภูวพล              จะงาม             แผนการเรียน เครื่องกล
10. นายกิตติธัช           พิมพิรัตน์         แผนการเรียน เครื่องกล
11. นายธนกฤต           สมศรี              แผนการเรียน ไฟฟ้า-อิเล็กฯ
12. นายกิตติพศ          สุทธสุภา          แผนการเรียน ไฟฟ้า-อิเล็กฯ
13. นายคณิศร            เป็งยะ             แผนการเรียน ไฟฟ้า-อิเล็กฯ
14. นายนนทพัทธ์        จักรคำ            แผนการเรียน โยธา
15. นายธนวัฒน์          เขื่อนชัย           แผนการเรียน โยธา

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาและภาพจาก : อ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวนออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา