โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการวิพากษ์หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 (ปรับปรุงใหม่) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดการวิพากษ์หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ ปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 (ปรับปรุงใหม่)

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 2 กรกฎาคม 2562 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 95 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันอังคารที่ 2 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมหิรัญญิการ์ (ห้องประชุมวิเทศน์สัมพันธ์เดิม) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยหลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ จัดโครงการวิพากษ์หลักสูตรเตรียมบริหารธุรกิจ โดยเป็นการปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2563 ( ปรับปรุงใหม่ )

ในโอกาสนี้ได้เรียนเชิญวิทยากร ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในด้านวิชาการ ด้านผู้ใช้บัณฑิต และด้านวิชาชีพ มาให้ขอเสนอแนะในครั้งนี้ ได้แก่

  1. ผศ.ดร.ภูษณิศา  เตชเถกิง       ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ           
  2. ดร.ศฐา  วรุณกูล                  ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาการ              
  3. ดร.วรวิทย์  เลาหะเมทนี         ผู้ทรงคุณวุฒิด้านผู้ใช้บัณฑิต
  4. นายฉัตรชัย  วิไลรัตนสุวรรณ   ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิชาชีพ        

โดยคณาจารย์ประจำหลักสูตร ได้เข้ารับการวิพากษ์หลักสูตร และคณะกรรมการได้เสนอข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในการปรับปรุงหลักสูตรฯ ซึ่งทางหลักสูตรฯ จะนำขอเสนอแนะมาปรับปรุงพัฒนาเพื่อใช้ในปีการศึกษาต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพและเนื้อหาข่าวจาก : นส.อรพรรณ นามพิชัยออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา