โลโก้เว็บไซต์ เครื่องตัดเมล็ดบัว | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

เครื่องตัดเมล็ดบัว

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย สิริญญา ณ นคร จำนวนผู้เข้าชม 1481 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วิทยาลัยฯ ส่งมอบเครื่องตัดเมล็ดบัวต้นแบบ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ส่งมอบเครื่องตัดเมล็ดบัวต้นแบบ เพื่อการนำไปใช้ประโยชน์ในภาคอุตสาหกรรมฯ เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2559 ณ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

รศ.ดร.พานิช อินต๊ะ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิจัย และ ดร.วรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี หัวหน้าโครงการฯ นำคณะผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ อ.ทะนุ ประเสริฐสุนทร อ.ดร.สุรีวรรณ ราชสม และ อ.เผ่าภิญโญศ์ ฉิมพะเนาว์ ส่งมอบผลงานเครื่องตัดเมล็ดบัวต้นแบบ ให้แก่ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด พร้อมจัดกิจกรรมบริการวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตวิธีการใช้งานเครื่องตัดเมล็ดบัวต้นแบบ ให้แก่ ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัด และบริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งนอกจากจะได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้แล้ว ยังได้มีร่วมปรึกษาหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำวิจัยร่วมกับภาคอุตสาหกรรม เพื่อพัฒนางานวิจัยร่วมกันในอนาคต

ดร.วรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี หัวหน้าโครงการฯ กล่าวว่า โครงการวิจัยดังกล่าว ได้การสนับสนุนทุนวิจัยประเภททุน R2E (Research to Entrepreneur) ทุนขนาดเล็ก ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตผลงานวิจัยของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีงบประมาณ 2558 ซึ่งเป็นโครงการวิจัยฯ ที่ดำเนินร่วมกับภาคเอกชน คือ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม ซึ่งทางบริษัทฯ นอกจากจะเป็นผู้ผลิตผักและผลไม้แช่เยือกแข็งขนาดใหญ่แล้ว ยังมีการแปรรูปผลิตภัทฑ์อื่นๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ผลไม้และธัญพืชในน้ำเชื่อม โดยผลิตภัทฑ์ดังกล่าวได้รับการตอบรับอย่างดีจากตลาด ซึ่งในกระบวนการผลิต ต้องมีการใช้แรงงานคนในการตัดเมล็ดบัวให้เป็นชิ้นในลักษณะแบ่ง 4 ส่วน ตามยาว ซึ่งเป็นขั้นตอนที่ใช้เวลานาน จึงทำให้มีความไม่สะดวกเกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ด้วยเหตุผลดังกล่าว ทางบริษัทฯ จึงได้พยายามหาวิธีการต่างๆ มาใช้ เพื่อลดขั้นตอนการตัดเมล็ดบัวในการกระบวนการผลิต โดยทางบริษัทฯ มีความสนใจในการใช้เครื่องมือเพื่อทดแทนแรงงานสำหรับกระบวนการตัดเมล็ดบัว คณะผู้วิจัยจึงคิดที่จะนำปัญหาที่ได้จากทางบริษัทฯ มาออกแบบและสร้างเครื่องตัดเมล็ดบัว เพื่อเป็นเครื่องต้นแบบสำหรับนำไปใช้กระบวนการผลิตธัญพืชในน้ำเชื่อมของบริษัทฯ ดังกล่าว รวมถึงในอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่มีความต้องการ

โดยเครื่องตัดเมล็ดบัวต้นแบบที่พัฒนาขึ้น ได้ถูกนำมาใช้ทดแทนแรงงานคนในกระบวนการตัดเมล็ดบัว ในกระบวนการผลิตเมล็ดบัวและธัญพืชในน้ำเชื่อมของ บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด ซึ่งสามารถช่วยลดระยะเวลาและลดขั้นตอนในกระบวนการผลิต รวมถึงลดต้นทุนทางด้านแรงงานคน ทำให้กระบวนการผลิตดังกล่าว มีกำลังการผลิตและประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนอกจากจะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่บริษัทฯ แล้ว ยังสามารถลดต้นทุนที่ในผลิตได้คิดเป็นร้อยละ 66.20 นอกจากนี้ เครื่องตัดเมล็ดบัวต้นแบบดังกล่าว ยังได้ถูกนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงวิชาการ โดยได้มีการถ่ายทอดองค์ความรู้และสาธิตวิธีการใช้งานให้แก่ผู้บริหารและพนักงานของบริษัท เชียงใหม่ เฮลตี้ โปรดักส์ จำกัด เพื่อที่จะได้นำองค์ความรู้ดังกล่าวไปใช้ในการพัฒนากระบวนการผลิตต่อไปในอนาคต

 

 ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา