โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแจ้งวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในเดือนกรกฎาคม 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ ขอแจ้งวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในเดือนกรกฎาคม 2559

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 11 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1783 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ข่าวประกาศสำหรับนักศึกษา ปวช.ทุกชั้นปี

เรื่อง แจ้งวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ

เรียน ผู้ปกครองและนักศึกษาระดับ ปวช. ทุกชั้นปี


ตามที่ ครม.ลงมติเห็นชอบกำหนดวันหยุดราชการเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ ในวันจันทร์ที่ 18 กรกฎาคม 2559 นั้น

ในการนี้ วิทยาลัยฯ จึงขอแจ้งให้ผู้ปกครองและนักศึกษาระดับ ปวช. ทุกชั้นปี เพื่อโปรดทราบ ดังต่อไปนี้


1. วิทยาลัยฯ ไม่มีการเรียนการสอน ในวันที่ 18 - 20 กรกฎาคม 2559

2. วิทยาลัยฯ มีการเรียนการสอนตามปกติ ในวันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2559

3. นักศึกษาทุกคน เข้าหอพักนักศึกษาตามปกติ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2559 เวลา 16.00 น.ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา