โลโก้เว็บไซต์ หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร จัดโครงการปรับพื้นฐานเชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการอาหารแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2559 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร จัดโครงการปรับพื้นฐานเชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการอาหารแบบ STEM ประจำปีการศึกษา 2559

เผยแพร่เมื่อ : อังคาร 12 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1135 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

หลักสูตรวิศวกรรมกระบวนการอาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ จัดโครงการปรับพื้นฐานเชิงปฏิบัติการทางด้านวิชาชีพวิศวกรรมกระบวนการอาหารแบบ STEM
ประจำปีการศึกษา 2559

ณ โรงฝึกปฏิบัติการพื้นฐาน 2 (โรงต้นแบบผลิตน้ำผลไม้แบบพาสเจอร์ไรส์) มทร.ล้านนา (ดอยสะเก็ด) ในระหว่างวันที่ 11 - 15 กรกฎาคม 2559 

เพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรเข้าใจถึงทฤษฎี ระบบกลไกลการทำงานของเครื่องมือทางด้านวิศวกรรมกระบวนการอาหาร ตลอดจนการปลูกฝังให้นักศึกษาปฏิบัติงานตามขั้นตอน มีความถูกต้องและปลอดภัย

สำหรับการจัดโครงการดังกล่าวเป็นการจัดการเรียนรู้ที่เน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ โดยอาศัยกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้โครงงานเป็นฐาน (Project-Based Learning) หรือกิจกรรมการเรียนรู้ที่ใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem-Based Learning)

โดยมี อาจารย์โบว์ ถิ่นโพธิ์วงศ์ , ดร.วรวลัญช์ รุ่งเรืองศรี , ดร.สุรีวรรณ ราชสม และนายชวนะ เรือนมูล เป็นผู้อบรมและสาธิตการใช้อุปกรณ์ต่างๆ

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้ว

ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา