โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาการดำเนินงาน ณ ไร่วาสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างรูปแบบการบูรณาการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm Technology) | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าศึกษาการดำเนินงาน ณ ไร่วาสนา จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อสร้างรูปแบบการบูรณาการเรียนการสอนทางด้านเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farm Technology)

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 20 กรกฎาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1366 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


ระหว่างวันที่ 10 – 15 กรกฎาคม 2559 ณ ไร่วาสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
บุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์สมัยใหม่ โมดูลสมาร์ทฟาร์ม นำโดย อ.วัชรัตน์ ถมทอง และคณาจารย์ วิทยาลัยฯ ได้เข้าศึกษาการดำเนินงาน ณ ไร่วาสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
โดยมี คุณภานุวัฒน์ อรุณโรจน์ศิริ ผู้จัดการฯ ให้การต้อนรับและเป็นวิทยากรให้คำแนะนำเรื่องระบบโครงสร้างและเทคโนโลยีที่ใช้ภายในโรงเรือนการบูรณาการวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์เพื่อการเกษตร และการจัดทำหลักสูตรเพื่อตอบโจทย์ทางด้านการทำฟาร์มสมัยใหม่
ทั้งนี้การเข้าศึกษาการดำเนินงานของไร่วาสนาในครั้งนี้เพื่อร่วมสร้างความร่วมมือและนำองค์ความรู้มาร่วมจัดการเรียนการสอนในลักษณะบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน ในระดับ ปวช. ในด้านเทคโนโลยีฟาร์มอัจฉริยะ เพื่อสร้างนักศึกษาที่มีความพร้อมเข้าสู่การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพและตรงตามความต้องการของภาคอุตสาหกรรม
ซึ่งการเข้าศึกษาการดำเนินงานนี้ได้รับการสนับสนุนภายใน “ โครงการต้นแบบการจัดการศึกษาวิชาชีพและเทคโนโลยีร่วมกับภาคอุตสาหกรรม (Doisaket Model) ” ภายใต้ความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.)

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : อ.วุฒิพัทธิ์ โพทวี
ภาพโดย : อ.วัชรัตน์ ถมทอง
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา