โลโก้เว็บไซต์ อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดโครงงาน “Do School” จัดโดย NECTEC และ สวทช. | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

อาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดโครงงาน “Do School” จัดโดย NECTEC และ สวทช.

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 3 กันยายน 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1569 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 3 กันยายน 2563

อาจารย์พิกุลทอง ไชยมงคล พร้อมด้วยนักศึกษาเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาลัยฯ คว้ารางวัลชนะเลิศการแข่งขันประกวดโครงงาน “Do School”

ประกาศผลผู้ชนะการประกวดโครงงาน “Do School” 

ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ”

ได้รับรางวัล "ชนะเลิศ" โครงงานความหลากหลายของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดินและการประยุกต์ใช้เป็นดัชนีประเมินคุณภาพน้ำ จาก วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ผู้พัฒนา

 1. นายกิตติทัต ทวีวัฒน์  นศ. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 (Gifted Hands-on)
 2. นายกฤษฎากรณ์ ปุนนพานิช นศ. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 (Gifted Hands-on)
 3. นายธนทัต จันทร์เพ็ญ นศ. เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ 2 (Gifted Hands-on)
 4. นางสาวพิกุลทอง ไชยมงคล อาจารย์ที่ปรึกษา

  วิทยาลัยฯ ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์และนักศึกษาที่ได้รับรางวัล ในการประกวดโครงงาน “Do School” ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ”

  ด้วยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) มีโครงการในการส่งเสริมการใช้สื่อการเรียนการสอนในกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ซึ่งดำเนินการสืบเนื่องจากโครงการ 2 โครงการ คือ FabLab และ การจัดประกวด KidBright: Coding at School for Teacher “KruKid Contest” โดยเนคเทค ได้สนับสนุนเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนรู้ให้แก่โรงเรียน อาทิเช่น บอร์ดสมองกลฝังตัวคิดไบร์ท กล้องจุลทรรศน์โรโบคิด (มิวอาย) และเครื่องวัดสี (เคมคิดผ่านคิดไบร์ท)เพื่อเป็นแนวทางของการจัดการเรียนการสอนแบบการคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการคิดเชิงสร้างสรรค์

  จากจุดเริ่มต้นดังกล่าว ทางโครงการฯ มีความตั้งใจจะส่งเสริมให้เกิดการใช้เครื่องมือดังกล่าว ให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาทักษะการลงมือปฏิบัติแก่นักเรียน รวมทั้งกระตุ้นความสนใจในการเรียนรู้ของนักเรียน ผ่านการจัดกิจกรรมประกวดโครงงานสำรวจโรงเรียน “Do School” ภายใต้โจทย์การแข่งขัน “สำรวจความหลากหลายทางชีวภาพ หรือสิ่งมีชีวิตบ่งชี้คุณภาพน้ำ” เพื่อให้นักเรียนได้เข้าใจวิทยาศาสตร์ผ่านการลงมือทำมากขึ้น ผนวกการเรียนรู้การคิดเชิงระบบ การคิดเชิงวิเคราะห์และการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ผ่านการเรียนรู้แบบ learn and play สามารถนำเครื่องมือไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์แก่โรงเรียนและชุมชน และเป็นตัวช่วยให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีในการก้าวเข้าสู่สายอาชีพทางวิทยาศาสตร์ต่อไปในอนาคต


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา