โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปี 2562 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ เข้ารับการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปี 2562

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 1 ตุลาคม 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 106 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน 2563 ณ ห้องประชุม S1-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ ดอยสะเก็ด

ดร.นพดล มณีเฑียร ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.เมคคาทรอนิกส์ และหลักสูตร วศ.บ.การผลิตและนวัตกรรมอาหาร ระดับปริญญาตรี วิทยาลัยฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ได้ให้การต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษาระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม S1-202 อาคารนวัตกรรมวิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ปาริชาติ บัวเจริญ จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  ร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ตรวจประเมิน ในครั้งนี้

ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบและศึกษาเอกสารหลักฐาน ข้อมูลเพิ่มเติมจากการสัมภาษณ์ ผู้บริหาร อาจารย์ประจำหลักสูตร และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน ตามตัวบ่งชี้ และคณะกรรมการฯ ยังได้ให้ข้อเสนอแนะและตอบข้อซักถามแก่ผู้เข้าร่วมตรวจประเมิน โดยมีบุคลากรเข้าร่วมโดยพร้อมเพรียงกัน

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ภาพ : นิพนธ์ เขื่อนแก้วออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา