โลโก้เว็บไซต์ โครงการ Betagro WiL TVET จัดการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน Work-integrated : WiL | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

โครงการ Betagro WiL TVET จัดการประชุมสัมมนาวิชาการภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน Work-integrated : WiL

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 9 พฤศจิกายน 2563 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 258 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

ด้วยโครงการจัดการศึกษาและวิจัยร่วมกับ บริษัทเบทาโกร จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการขยายผลการจัดการศึกษาแบบบูรณาการ การเรียนรู้กับการทำงาน Work-integrated : WiL มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ได้จัดงานประชุมสัมมนาวิชาการ ภายใต้โครงการ Betagro WiL TVET ในระหว่างวันที่ 7- 8 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องประชุมโรงแรมอิงธาร จังหวัดนครนายก โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี มทร.ล้านนา และคณะผู้บริหาร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมประชุมงานดังกล่าว อีกทั้งคณะผู้บริหารจากบริษัทเบทาโกรจำกัด (มหาชน) ได้นำนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ เข้าร่วมประชุมสัมมนาวิชาการ ซึ่งในโครงการมีกิจกรรมหลากหลายให้นักศึกษาได้สามารถคิด วิเคราะห์ แยกแยะ ปัญหา และการปรับใช้ในชีวิตในการทำงานได้เป็นอย่างดี ตลอดจนการทำงานเป็นทีม

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิง ชไมพร สุขใจ๋ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา