โลโก้เว็บไซต์ วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

วิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษาจากวิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงรายในโอกาสเยี่ยมชมวิทยาลัยฯ

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 10 มีนาคม 2564 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 1386 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพุธที่ 10 มีนาคม 2564 ณ อาคาร S1 วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ มทร.ล้านนา ดอยสะเก็ด

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์ ทุนคำ หัวหน้าสาขาสหวิทยาการ พร้อมด้วยคณาจารย์ประจำหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ 
ให้การต้อนรับคณะครูและนักศึกษา วิทยาลัยเทคนิคกาญจนาภิเษกเชียงราย สาขาวิชาช่างยนต์ สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 43 คน

ในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาเรียนรู้เทคโนโลยีเกี่ยวกับเทคโนโลยียานยนต์สมัยใหม่และอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ ที่กว้างไกล โดยทางหลักสูตรได้นำครูและนักศึกษาเข้าเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการ S1-506 รวมถึงเป็นการแนะนำหลักสูตร ให้แก่น้องๆ นักศึกษาที่สนใจอีกด้วย

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุถณภาพและเนื้อหาข่าวจาก : ว่าที่ร้อยตรีหญิงชไมพร สุขใจ๋ / นางสาววีรินทร์ภัทร์  สมพมิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา