โลโก้เว็บไซต์ นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีบวชต้นไม้ ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

นักศึกษาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีบวชต้นไม้ ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 11 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2639 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 - 11.30 น. ที่ ป่าต้นน้ำ ชุมชนบ้านทุ่งยาว ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

นักศึกษาหลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 วิทยาลัยฯ เข้าร่วมพิธีบวชต้นไม้ ร่วมกับภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น ซึ่งเทศบาลตำบลป่าป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ เป็นเจ้าภาพจัดกิจกรรมในครั้งนี้

โดยเทศบาลตำบลป่าป้อง ได้เล็งเห็นความสำคัญ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่ยั่งยืน จึงได้เชิญมหาวิทยาลัยฯ ภาคเอกชนและชุมชนท้องถิ่น ร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมดังกล่าว และเพื่อถวายความจงรักภักดีแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ  พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก : นางสาวจิรฐา การะพันธ์ นศ.เตรียมวิศวกรรมศาสตร์ อิเล็กทรอนิกส์
ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา