โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ นำนักศึกษาเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้

เผยแพร่เมื่อ : พฤหัสบดี 18 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 2413 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้


วันพฤหัสบดีที่ 18 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

บุคลากรวิทยาลัยฯ โดยคณาจารย์กลุ่มวิทยาศาสตร์ กลุ่มศิลปศาสตร์ และกลุ่มนวัตกรรมการเรียนรู้ นำนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ชั้นปีที่ 1 จำนวน 150 คน

เดินทางเข้าร่วมงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างองค์ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และมุ่งเน้นให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงความสำคัญของวิทยาศาสตร์ในการใช้ชีวิตประจำวัน และเพื่อเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้แก่นักศึกษาในการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนรู้ในอนาคตต่อไป


ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.

ขอบคุณเนื้อหาข่าวจาก : อ.วัชรัตน์ ถมทอง

ขอบคุณภาพถ่ายโดย : อ.สิทธิศักดิ์ ยี่ยวน / อ.ศิริพร พละศูนย์ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา