โลโก้เว็บไซต์ มทร.ล้านนา ออกประกาศ งดใช้อาคารและสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

มทร.ล้านนา ออกประกาศ งดใช้อาคารและสถานที่เพื่อจัดการเรียนการสอน

เผยแพร่เมื่อ : ศุกร์ 7 มกราคม 2565 โดย วิทยา กวีวิทยาภรณ์ จำนวนผู้เข้าชม 2137 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

วันที่ 7 มกราคม 2564 สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน (สวท.) มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ให้งดใช้อาคารและสถานที่ เพื่อจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกา 2/2564 ดังมีรายละเอียดดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา