โลโก้เว็บไซต์ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting

เผยแพร่เมื่อ : จันทร์ 10 มกราคม 2565 โดย รัตนา ไชยคต จำนวนผู้เข้าชม 5643 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI) และ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ร่วมกับฝ่ายพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม การอบรม

Key Highlight
• ความเป็นมาและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
• บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย
• กระบวนการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัย และการประเมินต่อเนื่อง
• แนวทางการวิจัยในอาสาสมัครกลุ่มเปราะบางและการวิจัยในเด็ก
• การขอความยินยอมที่ถูกต้องตามหลักจริยธรรม
• หลักการประเมินความเสี่ยง ประโยชน์ และการรักษาความลับของอาสาสมัคร
• หน้าที่และรับผิดชอบของนักวิจัยเมื่อจะดำเนินการวิจัยในมนุษย์
• ประเด็นทางจริยธรรมการวิจัยด้านสังคมศาสตร์
• ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับประเด็นจริยธรรมวิจัยในมนุษย์

สามารถลงทะเบียนได้ที่
https://www.career4future.com/hre65

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
e-mail : ORI@nstda.or.th
02 564 7000 ต่อ 71844 (คุณณัฐพัชร์)

https://www.facebook.com


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา