โลโก้เว็บไซต์ 2022-01-10 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

 วันที่ : 2022-01-10

แนวทางจัดการเรียนการสอนและสอบปลายภาคเรียนที่ 2/2564 และงดใช้อาคารเรียน กรณีการแพร่ระบาดของโรค Covid-19
จันทร์ 10 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยฯ มทร.ล้านนา ขอแจ้งประกาศ เรื่อง แนวทางจัดการเรียนการสอนและการสอบปลายภาค และการงดใช้อาคารเรียน ประจำภาคเรียนที่ 2/2564 กรณีอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-... >> อ่านต่อ


มทร.ล้านนาเร่งตรวจเชิงรุก ตรวจหาเชื้อโควิด-19 บุคลากร สร้างความมั่นใจเป็นสถานศึกษาปลอดภัย ตามมาตรการป้องกันโรค หลังเทศกาลปีใหม่
จันทร์ 10 มกราคม 2565 / ข่าวกิจกรรม

          วันที่ 10 มกราคม 2565 งานพยาบาล กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดำเนินการตรวจเชิงรุกหาเชื้อไวรัสโควิด-19  Antigen test kit (ATK) ตามมาตรการ ATK Day ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยขอความร่วมมือบุคลากรทุกคน ที่ทำงานภายในมหาวิทยาลัย  จำนวนประมาณกว่า 500 คน เข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เชิงรุกหลังหยุดยาวในช่วงส่งท้ายปีเก่า- ต้อนรับปีใหม่ 2565 เพื่อสร้างความเชื่อมั่นเป็นสถานศึกษาปลอดโรค และเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของ... >> อ่านต่อ


สวส.มทร.ล้านนา : ขอเชิญ...อาจารย์ บุคลากร นักวิจัยและนักศึกษา เข้าร่วมอบรมการใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านระบบออนไลน์ MS Teams
จันทร์ 10 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์

กำหนดการฝึกอบรม  หัวข้อ :  การใช้งานฐานข้อมูล Turnitin ทุกวันศุกร์ สัปดาห์แรกของแต่ละเดือน เวลา 10:00 – 12:00 น. (เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ – กันยายน  2565) ... >> อ่านต่อ


“จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Human Research Ethics)” ระหว่างวันที่ 3-4 กุมภาพันธ์ 2565 ผ่านระบบออนไลน์ Cisco Webex Meeting
จันทร์ 10 มกราคม 2565 / ข่าวประกาศประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม

ฝ่ายส่งเสริมจริยธรรมการวิจัย (ORI) และ ชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย (FERCIT) ร่วมกับฝ่ายพัฒนาบุคลากรแห่งอนาคต (CFA) ขอเรียนเชิญผู้ที่สนใจ เข้าร่วมกิจกรรม การอบรม Key Highlight • ความเป็นมาและแนวปฏิบัติด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ • บทบาทและหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมวิจัย • กระบวนการพิจารณาด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์สำหรับโครงการวิจัย และการประเมินต... >> อ่านต่อจำนวนบทความ : 1 - 5 ทั้งหมด 5


ออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา