โลโก้เว็บไซต์ บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8 | วิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ

บุคลากรวิทยาลัยฯ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ในการประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 8

เผยแพร่เมื่อ : พุธ 24 สิงหาคม 2559 โดย นายนิพนธ์ เขื่อนแก้ว จำนวนผู้เข้าชม 556 คน

ยังไม่มีคะแนนสำหรับบทความนี้ ผู้อ่านสามารถให้คะแนนบทความได้จากปุ่มข้างใต้

ระหว่างวันที่ 24 - 26 สิงหาคม 2559 ที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

บุคลากรวิทยาลัยฯ  ได้แก่ อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร ได้เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในงานประชุมวิชาการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลครั้งที่ 8 (The 8th Rajamangala University of Technology National Conference) หรือ 8th RMUTNC ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

โดยได้นำเสนอผลงานวิจัยในหัวข้อเรื่อง

ผลสัมฤทธิ์ความสามารถทางการเรียนโดยใช้กิจกรรมสะเต็มศึกษาของผู้เรียน โครงการวิทยาลัยเทคโนโลยีฐานวิทยาศาสตร์ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีลำพูน โดย อาจารย์วิสูตร อาสนวิจิตร เสนอผลงานร่วมกับ ดร.พีรยา สมศักดิ์ และ อาจารย์จุฑารัตน์ ศิริจันทร์ชื่น

ซึ่งภาพบรรยากาศการนำเสนอผลงานวิจัยฯ ทางงานประชาสัมพันธ์ วทส. จะนำมาให้ชมในคราวต่อไป

ข่าวโดย : งานประชาสัมพันธ์ วทส.
ขอบคุณภาพจาก :  อ.วิสูตร อาสนวิจิตรออกแบบและพัฒนาโดย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา